/ सूचनाको हक सम्बन्धि विवरण

स्वतः प्रकाशन (२०७८ आषाढ सम्मको)

प्रशासन तथा सुविधा शाखा २०७८ भाद्र ३१ गते बिहीबार ११:२९:४९ बजे

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७८ आषाढ मसान्त सम्मको सार्वजनिक गरिएको विवरण

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप सूचनाको हक सम्बन्धि विवरण