क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार सम्बन्धित शाखा प्रकाशित मिति बिस्तृतमा
१. लगानी सहजीकरण सम्वन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ,२०८१ (२, १-१६) ऐन राजपत्रमा प्रकाशित सूचना उद्योग विभाग २०८१-०१-१६
 
२. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०९-०२
 
३. Standard Measurement and Weight Act, 2025 (1968) ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०६-२९
 
४. Mines-and-Minerals-Act-2042-1985 ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०६-२५
 
५. Petroleum-Act-2040-1983 ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०६-२५
 
६. Nepal-standards-certification-mark-act-2037 ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०६-२५
 
७. The Patent-Design-and-Trademark-act-2022-1965 ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०६-२५
 
८. Bonus Act, 2030(1974) ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०६-२५
 
९. Public Private Partership and Investment Act, 2019 ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०६-२५
 
१०. Special Economic Zone Act, 2073 ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०६-२५
 
११. Industrial Enterprises Development Institure ACT, 2053 (1996) ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०६-२५
 
१२. The Industrial Enterprises Act , 2076 (2020) ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०६-२५
 
१३. सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ ऐन उद्योग विभाग २०७८-०५-२५
 
१४. वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ कानून र नियमावली ऐन उद्योग विभाग २०७८-०१-१०
 
१५. विदेशी लगानी तथा प्रविध हस्तान्तरण ऐन, २०७५ कानून र नियमावली ऐन उद्योग विभाग २०७८-०१-१०
 
जम्मा २० मध्ये देखि १५ सम्मका अभिलेखहरु