/ प्रशासन तथा सुविधा शाखा

प्रशासन तथा सुविधा शाखा

अध्यावधिक मिति २०८१ असार २७ गते बिहीबार

काम तथा सेवाहरु


प्रशासन तथा सुविधा शाखाको कार्यविवरण

ü  विभाग एवं कार्यालयका कर्मचारीहरुको सरुवा, वढुवा, नियुक्ति, पदस्थापना, अवकाश जस्ता निजामति सेवा ऐन, नियमले अधिकार दिएका कार्यहरु सम्पादन गरी अभिलेख राख्ने

ü  सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने । जिन्सी माल वस्तुको अभिलेख राख्ने र निरीक्षण, रेखदेख, संभार गर्ने गराउने ।

ü  प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम प्रचलित ऐन, नियमको अधिनमा रही जिन्सी व्यवस्थापन र आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कामकाज गर्ने गराउने ।

ü  अन्य तोकिएअनुसार एवं शाखाको दैनिक प्रशासनिक कार्य गर्ने गराउने ।

ü  प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने मेशिनरी, औजार, कच्चा पदार्थ, रसायन आयात तथा अन्य सुविधा सिफारिस सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

ü  स्वदेशी लगानीमा स्थापित उद्योगहरुका लागि आवश्यक विदेशी कामदारहरुको गैह्र पर्यटकीय भिषा सिफारिश सम्वन्धी कार्य गर्ने ।

ü  प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम निर्यातमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणित गर्ने।

कर्मचारी सम्पर्क