क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार सम्बन्धित शाखा प्रकाशित मिति बिस्तृतमा
१. कलेज व्याग स्कीम उद्योग विभाग २०७८-०३-०६
 
२. ड्राई क्लिनर्स स्कीम उद्योग विभाग २०७८-०३-०६
 
३. चिज, मक्खन, दही उद्योग स्कीम उद्योग विभाग २०७८-०३-०६
 
४. पश्मिना उद्योग स्कीम उद्योग विभाग २०७८-०३-०६
 
५. एक्टिभेटेड चारकोल उद्योग स्कीम उद्योग विभाग २०७८-०३-०६
 
६. बायोडिजेल उद्योग स्कीम उद्योग विभाग २०७८-०३-०६
 
७. बिस्कुट उद्योग स्कीम उद्योग विभाग २०७८-०३-०६
 
८. कोल्ड टी उद्योग स्कीम उद्योग विभाग २०७८-०३-०६
 
९. कटन सपिङ्ग व्याग उद्योग स्कीम उद्योग विभाग २०७८-०३-०६
 
१०. फ्लोरिकल्चर (फूल) उद्योग स्कीम उद्योग विभाग २०७८-०३-०६
 
११. फलफूल जुश पसल स्कीम उद्योग विभाग २०७८-०३-०६
 
१२. इन्डक्सन हिटर स्कीम उद्योग विभाग २०७८-०३-०६
 
१३. म्याकरोनी उद्योग स्कीम उद्योग विभाग २०७८-०३-०६
 
१४. पर्दा पसल स्कीम उद्योग विभाग २०७८-०३-०६
 
१५. आल्मुनियमको भाँडा बनाउने स्कीम उद्योग विभाग २०७८-०३-०३
 
जम्मा २१ मध्ये देखि १५ सम्मका अभिलेखहरु