क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार सम्बन्धित शाखा प्रकाशित मिति बिस्तृतमा
१. लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ अरि१४,३-२४) ऐन राजपत्रमा प्रकाशित सूचना उद्योग विभाग २०८१-०३-२४
 
२. लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ अरि१४,३-२४) राजपत्रमा प्रकाशित सूचना विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८१-०३-२४
 
३. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (पहिलो संशोधन) नियमावली¸ २०७९ (संख्या २) राजपत्रमा प्रकाशित सूचना विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८१-०१-०७
 
४. औद्योगिक ऐन, २०७६ को अनुसूची ८ मा क्रमसंख्या ६५ पछि क्रमसंख्या ६६ थप सम्बन्धमा । राजपत्रमा प्रकाशित सूचना विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-१०-१८
 
५. स्वचालित मार्ग र विदेशी लगानीको माथिल्लो सीमा,उद्योग व्यवसायका क्षेत्र तोक्ने सम्बन्धी राजपत्र। राजपत्रमा प्रकाशित सूचना उद्योग विभाग २०८०-०७-१६
 
६. इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्दा विषय तथा शर्त सम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित सूचना उद्योग विभाग २०७९-११-१८
 
७. विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा तोक्ने सम्बन्धी सूचना । राजपत्रमा प्रकाशित सूचना विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०७९-०७-२८
 
८. रिट खारेज सम्बन्धी सूचना । राजपत्रमा प्रकाशित सूचना विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०७९-०७-१४
 
९. औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ वमोजिम म्याद थप गरी वाधा अड्काउ फुकाउने राजपत्रमा प्रकाशित सूचना उद्योग विभाग २०७९-०४-१९
 
१०. इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्दाका शर्त,भ्याक्सिन तथा लिक्विड अक्सिजन उद्योगलाई दिइने छुट सहुलियत तथा सुविधा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना उद्योग विभाग २०७८-०४-२६
 
११. औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को अनुसूची ८ मा हेरफेर गरेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचना उद्योग विभाग २०७७-१२-०९
 
१२. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को अनुसूचीको क्रमसंख्या १ हेरफेर सम्बन्धमा । राजपत्रमा प्रकाशित सूचना विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०७७-०९-२०
 
जम्मा १२ मध्ये देखि १२ सम्मका अभिलेखहरु