क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार सम्बन्धित शाखा प्रकाशित मिति बिस्तृतमा
१. स्वचालित मार्ग (अटोम्टिक रुट) मार्फत विदेशी लगानी स्वीकृति हुने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको सम्बन्धी सूचना । सूचना समाचार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८१-०१-२०
 
२. चैत्र महिनाको प्रगति विवरण सूचना समाचार योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०८१-०१-०६
 
३. INDUSTRIAL STATISTICS (2079/080) औद्योगिक तथ्याङ्क योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०८०-०९-२२
 
४. “स्वदेशी उत्पादन अभियानः उद्यमीको सम्मान” सूचना समाचार उद्योग विभाग २०८०-०८-०६
 
५. Monthly FDI Approval Report of 2081, Baishakh सूचना समाचार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८१-०१-३१
 
६. स्वतः प्रकाशन (२०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासिकको विवरण) सूचनाको हक सम्बन्धि विवरण उद्योग विभाग २०८१-०१-२७
 
७. लगानी सहजीकरण सम्वन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ,२०८१ (२, १-१६) ऐन राजपत्रमा प्रकाशित सूचना उद्योग विभाग २०८१-०१-१६
 
८. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (पहिलो संशोधन) नियमावली¸ २०७९ (संख्या २) राजपत्रमा प्रकाशित सूचना विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८१-०१-०७
 
९. Monthly FDI Approval Report of 2080, Chaitra सूचना समाचार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-१२-३०
 
१०. एकल विन्दु सेवा केन्द्र-विदेशी लगानी (अंग्रेजी संस्करण) ब्रोसियर उद्योग विभाग २०८०-१२-१८
 
११. एकल विन्दु सेवा केन्द्र-विदेशी लगानी (कोरियन संस्करण) ब्रोसियर उद्योग विभाग २०८०-१२-१८
 
१२. एकल विन्दु सेवा केन्द्र-विदेशी लगानी (जापानिज संस्करण) ब्रोसियर उद्योग विभाग २०८०-१२-१८
 
१३. एकल विन्दु सेवा केन्द्र-विदेशी लगानी (चाइनिज संस्करण) ब्रोसियर उद्योग विभाग २०८०-१२-१८
 
१४. एकल विन्दु सेवा केन्द्र-विदेशी लगानी (नेपाली संस्करण) ब्रोसियर उद्योग विभाग २०८०-१२-१८
 
१५. स्वतः प्रकाशन (२०८०-८१ दोस्रो त्रैमासिक विवरण) सूचनाको हक सम्बन्धि विवरण प्रशासन तथा सुविधा शाखा २०८०-१२-१२
 
जम्मा २१४ मध्ये देखि १५ सम्मका अभिलेखहरु