Clear
SN Notice Title Category Related Section Published Details
1. स्टार्टप उद्यम कार्यान्वयन समितिको सचिवालयको सूचना News & Notice Department Of Industry 2023-05-15
 
2. स्टार्टअप उद्यम कर्जा बारे जानकारी निजी क्षेत्रका छाता संगठनबाट समेत लिन सकिने सूचना News & Notice Department Of Industry 2023-04-13
 
3. स्टार्टअप कर्जाका लागि परियोजना प्रस्तावको क्रममा आएका प्रश्नहरू (FAQs) News & Notice Department Of Industry 2023-04-13
 
4. स्टार्ट अप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना News & Notice Administration & Facility Section 2023-03-30
 
5. स्टार्टअप कर्जाका लागि परियोजना प्रस्तावको ढाँचा अनुसूची-१ को सफ्ट कपी डाउनलोड गर्न सकिने News & Notice Publication Technology & Environment Section 2023-03-30
 
6. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (पहिलो संशोधन) नियमावली¸ २०७९ (संख्या २) Laws & Regulations Rule Department Of Industry 2023-05-19
 
7. २०८० बैशाख मसान्तसम्म सम्पादित कार्यहरूको विवरण News & Notice Planning, Monitoring & Industrial Statistics Section 2023-05-17
 
8. ट्रेडमार्क दर्ता सम्बन्धी सूचना News & Notice Industrial Property Section (A) 2023-05-14
 
9. Monthly FDI Approval Report of 2080, Baishakh. News & Notice Foreign Investment & Technology Transfer Section 2023-05-14
 
10. २०७९ चैत्र मसान्तसम्म सम्पादित कार्यहरूको विवरण News & Notice Planning, Monitoring & Industrial Statistics Section 2023-04-16
 
11. Monthly FDI Approval Report of Chaitra. News & Notice Foreign Investment & Technology Transfer Section 2023-04-13
 
12. स्टार्ट अप व्यावसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७९ Procedures & Standards Administration & Facility Section 2023-03-30
 
13. २०७९ फागुन महिनासम्म औद्योगिक सम्पत्ति शाखाबाट सम्पादित कार्यहरु News & Notice Industrial Property Section (A) 2023-03-29
 
14. २०७९ फागुन महिनामा सम्पादित कार्यहरुको विवरण News & Notice Department Of Industry 2023-03-19
 
15. Monthly FDI Approval Report of Falgun. News & Notice Foreign Investment & Technology Transfer Section 2023-03-15
 
Showing 1 to 15 of 158 records