क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार सम्बन्धित शाखा प्रकाशित मिति बिस्तृतमा
१६. औद्योगिक तथ्याङक २०६४-६५ औद्योगिक तथ्याङ्क उद्योग विभाग २०७८-०१-११
 
१७. औद्योगिक तथ्याङक २०६३-६४ औद्योगिक तथ्याङ्क उद्योग विभाग २०७८-०१-११
 
१८. औद्योगिक तथ्याङक २०६२-६३ औद्योगिक तथ्याङ्क उद्योग विभाग २०७८-०१-११
 
१९. औद्योगिक तथ्याङक २०६१-६२ औद्योगिक तथ्याङ्क उद्योग विभाग २०७८-०१-११
 
जम्मा १९ मध्ये १६ देखि १९ सम्मका अभिलेखहरु