/ उद्योग दर्ता सम्बन्धी जानकारी

उद्योग दर्ता सम्बन्धी जानकारी

अध्यावधिक मिति २०८१ बैशाख २५ गते मंगलबार

After obtaining approval for foreign investment, the industry is required to be registered with the DOI within 35 days. If the registration cannot be done within the stipulated time, the investor will have to apply for the extension of the validity period.

Required Document
Once the company is incorporated, the investor has to apply for registration of industry at DOI, filling a prescribed form along with following documents.
 • 1) A copy of the foreign investment approval letter issued by the Foreign Investment Section, DOI.
 • 2) A copy each of the Certificate of Incorporation, Memorandum of Associations, and Article of Association of the company.
 • 3) Environmental Impact Assessment (EIA) Report or Initial Environmental Examination (IEE) Report.
Fees for Registration of Proprietorship Firms
Fixed Capital (in NRs) Fee amount (in NRs)
upto 1,00,000 1000
>1,00,000 and <=3,00,000 3000
>3,00,000 and <=5,00,000 6000
>5,00,000 and <=20,00,000 12000
>20,00,000 and <=1,00,00,000 20000
>1,00,00,000 and <=5,00,00,000 30000
>5,00,00,000 50000
Fees for renewal of proprietorship firms
Fixed Capital (in NRs) Fee amount (in NRs)
upto 1,00,000 600
>1,00,000 and <=3,00,000 1000
>3,00,000 and <=5,00,000 1600
>5,00,000 and <=20,00,000 3000
>20,00,000 and <=1,00,00,000 5000
>1,00,00,000 and <=5,00,00,000 8000
>5,00,00,000 15000
Fees for registration of partnership firms
Fixed Capital (in NRs) Fee amount (in NRs)
upto 1,00,000 600
>1,00,000 and <=3,00,000 2000
>3,00,000 and <=5,00,000 4000
>5,00,000 and <=20,00,000 7000
>20,00,000 and <=1,00,00,000 10000
>1,00,00,000 and <=5,00,00,000 15000
Fees for renewal of partnership firms
Fixed Capital (in NRs) Fee amount (in NRs)
upto 1,00,000 100
>1,00,000 and <=3,00,000 125
>3,00,000 and <=5,00,000 150
>5,00,000 and <=20,00,000 200
>20,00,000 and <=1,00,00,000 250
>1,00,00,000 and <=5,00,00,000 300
FAQ
Required Document
 • उद्योग दर्ताको लागि आवेदन फाराम “क” (अनुसूची १ मा उल्लेखित नमुना अनुसार)
 • प्रस्तावित उद्योगको परियोजना प्रतिवेदन (स्कीम)

प्रस्तावित उद्योग कम्पनी भएमा

 • कम्पनी दर्ता प्रमाण पत्र,
 • स्वीकृत प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
 • शेयरधनीहरु नेपाली नागरिक भए नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
 • शेयरधनीहरु विदेशी नागरिक भए राहदानीको प्रमाणित प्रतिलिपि र लगानीकर्ताको हालसालैको फोटो सहितको वैयक्तिक विवरण (Bio Data)।
 • विदेशी लगानी भएको उद्योगको हकमा विदेशी लगानी स्वीकृत पत्र, संयुक्त लगानी सम्झौता पत्र (Joint Venture Agreement), Financial Project Proposal र Bank Credibility Letter को प्रमाणित प्रतिलिपि ।

प्रस्तावित उद्योग प्राइभेट फर्म भएमा

 • लगानीकर्ताको नेपाली नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
 • अनुसूची ३ मा उल्लेख भए बमोजिम उद्योग दर्ताको लागि तिर्नुपर्ने राजश्व तिरेको सक्कलै रसिद वा बैंक भौचर ।

प्रस्तावित उद्योग साझेदारी फर्म भएमा

 • साझेदारहरुको नेपाली नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
 • साझेदारहरु बीच भएको साझेदारी सम्झौता ।
 • उद्योग दर्ताको लागि तिर्नुपर्ने राजश्व तिरेको सक्कलै रसिद वा बैंक भौचर ।
 • अनुमति लिनु पर्ने उद्योगको हकमा सम्बन्धित निकायबाट जारी भएको अनुमति पत्र ।
 • अन्तरराष्ट्रिय सीमारदुरीको पत्र (आवश्यक पर्ने उद्योगको हकमा मात्र) आवश्यकतानुसार कार्य सूची (Terms of Reference), IEE वा EIA प्रतिवेदन र सो का लागि तोकिएका अन्य कागजातहरु ।
 • आवश्यकतानुसार अन्य निकायको सहमतिरस्वीकृति पेश गर्नुपर्नेमा सो को पूर्व स्वीकृति एवं सहमति पत्र ।

जलविद्युत उत्पादन गर्ने उद्योगको हकमा देहाय बमोजिमका थप कागजातहरुः

विद्युत विकास विभागबाट प्राप्त सर्वेक्षण अनुमति पत्र वा विद्युत खरिद सम्झौता (Power Purchase Agreement) वा National Grid Connection Agreement वा विद्युत उत्पादन अनुमति पत्र (Generation License)

Apply Online

Fee & Deposit

FAQ

विभागका सुचनाहरु