क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार सम्बन्धित शाखा प्रकाशित मिति बिस्तृतमा
१. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (पहिलो संशोधन) नियमावली¸ २०७९ (संख्या २) कानून र नियमावली नियमावली उद्योग विभाग २०८०-०२-०५
 
२. वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ कानून र नियमावली ऐन उद्योग विभाग २०७८-०१-१०
 
३. प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन नियमावली २०३४ कानून र नियमावली नियमावली उद्योग विभाग २०७८-०१-१०
 
४. निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ संशोधन कानून र नियमावली कार्यविधि तथा मापदण्ड उद्योग विभाग २०७८-०१-१०
 
५. औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६ कानून र नियमावली नियमावली उद्योग विभाग २०७८-०१-१०
 
६. विदेशी लगानी तथा प्रविध हस्तान्तरण ऐन, २०७५ कानून र नियमावली ऐन उद्योग विभाग २०७८-०१-१०
 
७. पेटेण्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ कानून र नियमावली ऐन उद्योग विभाग २०७७-१२-१०
 
८. प्राइभेट फर्म रजिष्टे«शन ऐन, २०१४ कानून र नियमावली ऐन उद्योग विभाग २०७७-१२-०५
 
९. साझेदारी ऐन, २०२० कानून र नियमावली ऐन उद्योग विभाग २०७७-१२-०५
 
१०. कम्पनी ऐन २०६३ (संसोधन सहित) कानून र नियमावली ऐन उद्योग विभाग २०७७-१२-०४
 
११. वालुवा प्रशोधन गर्ने उद्योगको अनुमति, दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ कानून र नियमावली कार्यविधि तथा मापदण्ड उद्योग विभाग २०७७-११-२७
 
जम्मा ११ मध्ये देखि ११ सम्मका अभिलेखहरु