/ स्क्रीन रीडर

स्क्रीन रीडर

अध्यावधिक मिति २०७८ बैशाख १७ गते शुक्रबार

तल टेबलमा दिएका मध्ये कुनै एक सफ्टवेसर डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्नुहोस:

स्क्रीन रीडर वेवसाईट निशुल्क / सशुल्क
Screen Access For All (SAFA) http://www.nabdelhi.in निशुल्क
Non Visual Desktop Access (NVDA) http://www.nvda-project.org निशुल्क
System Access To Go http://www.satogo.com/ निशुल्क

विभागका सुचनाहरु