Clear
SN Notice Title Category Related Section Published Details
136. Industrial Enterprises Act, 2020 Laws & Regulations Act Department Of Industry 2021-04-23
 
137. Foreign Investment & Technology Transfer Act, 2019 Laws & Regulations Act Department Of Industry 2021-04-23
 
138. Patent, Design & Trademark Act Laws & Regulations Act Department Of Industry 2021-03-23
 
139. औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को अनुसूची ८ मा हेरफेर गरेको Nepal Gazette Notices Department Of Industry 2021-03-22
 
140. Private Firm Registration Act Laws & Regulations Act Department Of Industry 2021-03-18
 
141. Partnership Act Laws & Regulations Act Department Of Industry 2021-03-18
 
142. Company Act Laws & Regulations Act Department Of Industry 2021-03-17
 
143. संक्षिप्त सूची तयार गरिएको सूचना । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) News & Notice Department Of Industry 2021-03-13
 
144. वालुवा प्रशोधन गर्ने उद्योगको अनुमति, दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ Laws & Regulations Procedures & Standards Department Of Industry 2021-03-11
 
145. बिदेशी लगानी स्वीकृत भएका उधोगीहरुलाई लगानी भिसा सिफारिस समब्न्धी सूचना । News & Notice Foreign Investment & Technology Transfer Section 2021-03-04
 
146. शाखा उद्योग सम्बन्धी आवेदन सम्बन्धी सूचना । News & Notice Industry Registration & Licensing Section 2021-03-04
 
147. व्यावसायिक समाजिक जिम्मेवारी सम्बन्धी विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा । News & Notice Administration & Facility Section 2021-03-04
 
148. उधोग विभागको EOI आब्हानको सूचना । News & Notice Department Of Industry 2021-03-04
 
149. उद्योग दिवस, २०७७ को शुभकामना मन्तव्य । News & Notice Department Of Industry 2021-03-04
 
150. शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । News & Notice Administration & Facility Section 2021-03-04
 
Showing 136 to 150 of 158 records