क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार सम्बन्धित शाखा प्रकाशित मिति बिस्तृतमा
१२१. दावि विरोध गर्ने, हदम्याद, म्याद, तारेख थाम्ने थमाउने सम्बन्धी सूचना । सूचना समाचार कानून शाखा २०७८-०४-१५
 
१२२. उद्योग विभागको आ.व. २०७७/७८ र आ.व.२०७६/७७ को उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति लगायतको तुलनात्मक विवरण सूचना समाचार उद्योग विभाग २०७८-०४-१२
 
१२३. कलेक्टिभमार्क निर्देशिका, २०६७ निर्देशिका उद्योग विभाग २०७८-०४-०१
 
१२४. नेपालमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने औद्योगिक वस्तुहरूको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन-२०७८( विस्तृत प्रतिवेदन अंग्रेजीमा) प्रतिवेदनहरु योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०७८-०३-२०
 
१२५. नेपालमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने औद्योगिक वस्तुहरूको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन-२०७८( सारांश नेपालीमा) प्रतिवेदनहरु योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०७८-०३-२०
 
१२६. Energy management बाट Industrial Energy Efficiency बारे उद्योगमा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रतिवेदन( संक्षिप्त प्रतिवेदन नेपालीमा)-२०७७ प्रतिवेदनहरु योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०७८-०३-२०
 
१२७. नेपालमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने औषधि उत्पादन उद्योगको अध्ययन प्रतिवेदन( संक्षिप्त प्रतिवेदन नेपालीमा)-२०७७ प्रतिवेदनहरु योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०७८-०३-१९
 
१२८. कलेज व्याग स्कीम उद्योग विभाग २०७८-०३-०६
 
१२९. ड्राई क्लिनर्स स्कीम उद्योग विभाग २०७८-०३-०६
 
१३०. चिज, मक्खन, दही उद्योग स्कीम उद्योग विभाग २०७८-०३-०६
 
१३१. पश्मिना उद्योग स्कीम उद्योग विभाग २०७८-०३-०६
 
१३२. एक्टिभेटेड चारकोल उद्योग स्कीम उद्योग विभाग २०७८-०३-०६
 
१३३. बायोडिजेल उद्योग स्कीम उद्योग विभाग २०७८-०३-०६
 
१३४. बिस्कुट उद्योग स्कीम उद्योग विभाग २०७८-०३-०६
 
१३५. कोल्ड टी उद्योग स्कीम उद्योग विभाग २०७८-०३-०६
 
जम्मा २०९ मध्ये १२१ देखि १३५ सम्मका अभिलेखहरु