Clear
SN Notice Title Category Related Section Published Details
106. Patent, Design & Trademark Act Laws & Regulations Act Department Of Industry 2021-03-23
 
107. औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को अनुसूची ८ मा हेरफेर गरेको Nepal Gazette Notices Department Of Industry 2021-03-22
 
108. Private Firm Registration Act Laws & Regulations Act Department Of Industry 2021-03-18
 
109. Partnership Act Laws & Regulations Act Department Of Industry 2021-03-18
 
110. Company Act Laws & Regulations Act Department Of Industry 2021-03-17
 
111. संक्षिप्त सूची तयार गरिएको सूचना । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) News & Notice Department Of Industry 2021-03-13
 
112. वालुवा प्रशोधन गर्ने उद्योगको अनुमति, दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ Laws & Regulations Procedures & Standards Department Of Industry 2021-03-11
 
113. बिदेशी लगानी स्वीकृत भएका उधोगीहरुलाई लगानी भिसा सिफारिस समब्न्धी सूचना । News & Notice Foreign Investment & Technology Transfer Section 2021-03-04
 
114. शाखा उद्योग सम्बन्धी आवेदन सम्बन्धी सूचना । News & Notice Industry Registration & Licensing Section 2021-03-04
 
115. व्यावसायिक समाजिक जिम्मेवारी सम्बन्धी विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा । News & Notice Administration & Facility Section 2021-03-04
 
116. उधोग विभागको EOI आब्हानको सूचना । News & Notice Department Of Industry 2021-03-04
 
117. उद्योग दिवस, २०७७ को शुभकामना मन्तव्य । News & Notice Department Of Industry 2021-03-04
 
118. शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । News & Notice Administration & Facility Section 2021-03-04
 
119. उद्योग विभाग, कानुन शाखाको म्याद थप तथा नविकरण सम्बन्धी सूचना । News & Notice Administration & Facility Section 2021-03-04
 
120. औ‍‍द्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको कार्यक्रम सम्बन्धमा । News & Notice Technology & Environment Section 2021-03-04
 
Showing 106 to 120 of 125 records