Clear
SN Notice Title Category Related Section Published Details
61. Scheme for Steel Wire Fence Schemes Department Of Industry 2021-06-17
 
62. वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को अनुसूचीहरुमा हेरफेर Rule Technology & Environment Section 2021-06-17
 
63. औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी काम कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने सुधारको सम्बन्धमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन Reports Department Of Industry 2021-06-01
 
64. एकल विन्दु सेवा केन्द्र, एक अध्ययन Reports Department Of Industry 2021-06-01
 
65. राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति, २०७३ Policy Department Of Industry 2021-06-01
 
66. विदेशी लगानी नीति, २०७१ Policy Department Of Industry 2021-06-01
 
67. औद्योगिक नीति, २०६७ Policy Department Of Industry 2021-06-01
 
68. वाइन तथा साइडर उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड Procedures & Standards Department Of Industry 2021-06-01
 
69. मदिरा तथा बियर सम्बन्धी मापदण्ड Procedures & Standards Department Of Industry 2021-06-01
 
70. ढुङ्गा गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ Procedures & Standards Department Of Industry 2021-06-01
 
71. Detailed Study of Cement Manufacturing Industry Reports Department Of Industry 2021-06-01
 
72. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाउन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन Reports Department Of Industry 2021-06-01
 
73. Foreign Investment & Technology Transfer Rule, 2020 Rule Department Of Industry 2021-06-01
 
74. ENVIRONMENTAL PROTECTION RULE, 2020 Rule Department Of Industry 2021-06-01
 
75. Detail Study of Thermo-Mechanically Treated (TMT) Bar Manufacturing Industry in Nepal Reports Department Of Industry 2021-05-02
 
Showing 61 to 75 of 125 records