Clear
SN Notice Title Category Related Section Published Details
76. Wine Schemes Department Of Industry 2021-06-17
 
77. Canned aisapyaka industry Schemes Department Of Industry 2021-06-17
 
78. Ravara stamp industry Schemes Department Of Industry 2021-06-17
 
79. Fly karbhina industry Schemes Department Of Industry 2021-06-17
 
80. Scheme for Harbal Products Schemes Department Of Industry 2021-06-17
 
81. Scheme for Steel Wire Fence Schemes Department Of Industry 2021-06-17
 
82. वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को अनुसूचीहरुमा हेरफेर Rule Technology & Environment Section 2021-06-17
 
83. औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी काम कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने सुधारको सम्बन्धमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन Reports Department Of Industry 2021-06-01
 
84. एकल विन्दु सेवा केन्द्र, एक अध्ययन Reports Department Of Industry 2021-06-01
 
85. राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति, २०७३ Policy Department Of Industry 2021-06-01
 
86. विदेशी लगानी नीति, २०७१ Policy Department Of Industry 2021-06-01
 
87. औद्योगिक नीति, २०६७ Policy Department Of Industry 2021-06-01
 
88. वाइन तथा साइडर उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड Procedures & Standards Department Of Industry 2021-06-01
 
89. मदिरा तथा बियर सम्बन्धी मापदण्ड Procedures & Standards Department Of Industry 2021-06-01
 
90. ढुङ्गा गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ Procedures & Standards Department Of Industry 2021-06-01
 
Showing 76 to 90 of 144 records